Zinvol onderzoek
waarmee we
verder komen

Onze werkwijze uiteengezet

wat wij doen

Elke vraag benaderen we fris. En elke vraag vraagt een (net) andere benadering. Deze vormen van praktijkonderzoek gebruiken we daarbij regelmatig.

Wij evalueren vernieuwende werkwijzen, initiatieven, projecten en beleid. Dit doen wij in alle fases: van idee en plan tot uitvoering en afronding. Is het een verstandig idee? Hebben betrokkenen echt hetzelfde voor ogen? Wat zijn de beoogde effecten? Verliep de uitvoering zoals bedacht en zijn de beoogde effecten gerealiseerd? En wat zijn andere opbrengsten? Regelmatig is ‘leren’ het onderzoeksdoel. Dialoog en reflectie krijgen daarom veel ruimte in onze onderzoeken.

Onderzoek kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatieve aanpak of werkwijze. Met een actiegerichte werkwijze laten we onderzoek bijdragen aan de praktijk. We sluiten aan bij de praktijk, maar hanteren een kritische blik. Het uiteindelijke onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld bestaan concrete handvatten om de werkwijze verder te ontwikkelen of een handreiking om anderen in het land mee te nemen in de aanpak.

Verhalen zijn een belangrijke bron van informatie in het maatschappelijk domein. Ze geven inzicht in de werkelijke praktijk en kunnen een cijfermatig beeld inkleuren en verklaren. Veel gemeenten en organisaties zijn op zoek naar manieren om verhalen een plaats te geven in hun monitoring, maar weten niet altijd hoe. Wij vinden verhalen in diepgaande gesprekken, groepsinterviews en cliëntdossiers. Met goed luisteren en gedegen analyse vinden we de rode draden en aanwijzingen voor verdere ontwikkeling van de praktijk. Hiervoor ontwikkelden wij diverse instrumenten op maat.

In de unieke situatie van een inwoner zit veel informatie verscholen; onder meer over de effectiviteit en efficiëntie van werkwijzen. Wij voeren daarom regelmatig casusonderzoek uit. Dat geeft zicht op hoe ondersteuning uitpakt in het echte leven. Casuïstiek bekijken wij altijd vanuit een meervoudig perspectief, met diverse betrokkenen. Alleen dan krijgen we een rijk, eerlijk beeld.

Geld en inhoud zijn met elkaar verbonden. Helaas staan de werelden van financiën en uitvoering vaak ver van elkaar af. Wij leggen de verbinding tussen deze twee domeinen, door kosten en baten inzichtelijk te maken én te verbinden aan wat er in de praktijk gebeurt. Levert een investering voldoende op? En wie plukt de vruchten? Worden verwachtingen waargemaakt?

Op verschillende manieren kunnen wij inzicht bieden in maatschappelijk rendement. Ook bij aanpakken waar dit lastiger is: bij kleine bewonersinitiatieven, bij preventieve aanpakken, bij samenwerkingsprojecten met meervoudige investeringen, bij inzet voor gemeenschapsontwikkeling (community building), of bij grootschalige, complexe programma’s.

Mensen zijn nieuwsgierige wezens. Onderzoek is een goede manier om die nieuwsgierigheid op een gestructureerde en leerzame manier in te zetten. Wij betrekken graag professionals uit de werkpraktijk en actieve inwoners als co-onderzoekers in ons onderzoek. In onze ervaring heeft dit veel meerwaarde: hun perspectieven zijn een waardevolle aanvulling aan het perspectief van de onderzoekers. Ze zetten ons ook op scherp. Het draagt bij aan het gezamenlijk leren.

 

Deze vormen van praktijkonderzoek zetten we (onder andere) in rond de volgende domeinen en thema’s:

  • Gemeentelijk sociaal domein
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Wijkontwikkeling en leefbaarheid
  • Jeugdhulp
  • Sociaal werk, collectief werken en community building
  • Mobiliteit en bereikbaarheid (vervoersarmoede / doelgroepenvervoer)
  • Vernieuwing in zorg en ondersteuning
  • Verbinden van financiën, inhoud en samenwerking (denk bijv. aan: maatschappelijke business cases voor een organisatienetwerk rond een nieuwe aanpak)

wie wij zijn

Bureau Anderzoek is opgericht door Jochum Deuten en Maarten Kwakernaak. Wij werken sinds 2012 intensief samen in onderzoek. Op 2 april 2024 richtten wij Bureau Anderzoek op. 

Anderzoek werkt in het hele land aan maatschappelijke vraagstukken. In stad en land, van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg, van Den Haag tot Nijmegen. We schuiven aan bij keukentafels en bij bestuurstafels. We dragen bij aan rijksbeleid en zien de dagelijkse uitvoering op straat. Die diversiteit inspireert ons én zet ons aan om verbanden te zien. En met dat inzicht inspireren wij graag anderen.

Jochum Deuten

Met meer dan 15 jaar ervaring als praktijkonderzoeker voel ik me thuis in de volle breedte van het maatschappelijk domein: van wijkteams tot vastgoedvraagstukken, van bewonersinitiatief tot wijkontwikkeling. Ook maak ik me sterk voor de ontwikkeling van de gereedschapskist voor de praktijkonderzoeker. Hierdoor kom ik met opdrachtgevers snel tot een passende onderzoeksaanpak.

Maarten Kwakernaak

Sinds 2012 werk ik in het maatschappelijk domein. Ik ben betrokken bij onderzoek, evaluatie en advies voor vele gemeenten, organisaties, inwonersinitiatieven en ministeries. Ik breng mensen aan het praten en met elkaar in gesprek en vind het van belang professionals en inwoners actief te betrekken in onderzoek. Zinvol onderzoek begint voor mij bij oprechte interesse en betrokkenheid.

hoe wij werken

Bureau Anderzoek doet onderzoek in opdracht van organisaties in het maatschappelijk domein. Samen met de opdrachtgever werken wij aan zinvol en toepasbaar onderzoek dat wegwijs biedt in maatschappelijke vraagstukken. Met andere woorden: onderzoek waarmee we verder komen.

Het begint bij de vraag
Zinvol onderzoek begint bij een helder vraagstuk. Een onderzoek begint bij ons dan ook altijd met een goed gesprek over de vraag achter de vraag. Samen diepen we uit wat er aan de hand is, welke informatie er nodig is om de vraag te beantwoorden en schetsen een eerste onderzoeksplan.

De match: passen we bij elkaar?
Bureau Anderzoek heeft een eigen blik op onderzoek en hoe dat moet bijdragen aan het maatschappelijk domein. Na het uitdiepen van de vraag toetsen we altijd de onderzoeksvraag aan onze kwaliteiten en kernwaarden. Past onze werkwijze bij de vraag en behoefte? Dan brengen we een offerte uit. Past het vraagstuk toch niet bij Anderzoek? Dan helpen we bij het vinden van een andere partij. Of we stellen een samenwerking voor met onze brede kring van collega-onderzoekers.

Een offerte op maat
Een offerte van Bureau Anderzoek is altijd op maat en neemt de vorm aan van een plan van aanpak, inclusief planning en transparante begroting. Uiteraard is de onderzoeksvraag leidend, maar ook specifieke wensen nemen wij graag mee. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat er ook geleerd wordt in de praktijk? Moet het onderzoek gedurende de looptijd al input geven? Kunnen professionals zelf een actieve rol nemen in onderzoek?

Aan de slag
Gedurende de uitvoer van een onderzoek houden we contact met de opdrachtgever over voortgang en tussentijdse bevindingen, want bij veel praktijkonderzoek is onderweg iets van bijsturing nodig. Wij zien veel meerwaarde in het betrekken van diverse perspectieven in ons onderzoek. Daarom hebben beroepskrachten, creatieve professionals,  collega-onderzoekers en opdrachtgevers zelf geregeld een actieve rol in ons onderzoek. Wij vinden: iedereen is onderzoeker, wij hebben er alleen ons vak van gemaakt.

Eindproducten
Het resultaat van een onderzoek is vaak méér dan een rapportage. We werken vanuit de gedachte: visueel waar mogelijk, tekstueel waar nodig. Daarom leveren we regelmatig visualisaties, schema’s of zelfs spelvormen als producten van onderzoek. Maar ook weten we dat een degelijke onderbouwing en goed uitgeschreven beschrijving van belang is en blijft.

Nieuwsgierig?

Wij ook. We denken graag mee.